صفحه نخست >> حمایت از فرصت مطالعاتی >> گزارش ها >> گزارش سال 1384

گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1384

 

 ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  1-

 

 

 

 

 

  غددومتابولیسم تهران

 

  1- پژمان مدنی

 

 

 

  2- مجید مبصری

  علوم پزشکی ایران

 

 

  علوم پزشکی تبریز

 

  " بررسی تأثیر درمان با Monochromatic Near Infrared Energy بر نفروپاتی ، انتشار فشار وزن در کف پا و تعادل بیماران مبتلا به تروپاتی دیابت"

 
"تأثیرمصرف اسید فولیک بر کنترل فشار خون بیماران هیپرتنسیو با هموسیستئین بالا و مقایسه با گروه کنترل"

  (13ماه)

 

 

 

 
ادامه 83

  جمع

  2

 

 

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1384

 

 ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  2-

  گوارش و کبد تهران

  1- دکتر بهنوش عبادی

 

  2- دکتر سید مسعود موسوی

 

 

  3- دکتر محمدرضا لیل آبادی

  سازمان تأمین اجتماعی

 

  اهواز

 

 

 
بقیه ا...

 

  " تعیین ارزش تشخیصی Brush cytology Endoscopic " کانسرهای مری و معده"

  " تعیین سطح خونی عناصر نیکل ، منیزیم و آلومینیوم در ساکنین ناحیه با بروزبالای سرطان "

 

  " بررسی مارکرهای غیر تهاجمی فیبروزکبدی "

  2/1/83 لغایت
30/1/84

 
23/3/83
لغایت
23/4/84

 

 

  1/1/84
لغایت
31/7/84

  جمع

  3

 


 

 

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1384

 

 ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  3-

  غدددرون ریز شهیدبهشتی

  1- شهلا وزیری اسفرجانی

  اهواز

 

 

  1- "بررسی شیوع گواتر و ارزیابی مقادیر ید ادرار کودکان 11-6 ساله شهر تهران "

  9 ماه

 

  جمع

  1

 

  4-

  چشم شهید بهشتی

  1- محمد اسحاقی

  مازندران

 

  " تعیین موقعیت آناتومیک و پهنای عضله مایل تحتانی در کوادران اینفروتمپورال در افرادی که تحت عمل جراحی عضله مایل تحتانی قرار می گیرند

  1/7/83 تا 31/3/84

  9 ماه

  جمع

  1

 

 

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1384

 

ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  5-

  سل و بیماری های ریوی شهید بهشتی

 

  ( مسیح دانشوری)

  1- دکتر محمد نجفی مصلح

 

  2- دکتر رشید رمضان زاده

  علوم پزشکی همدان

 
 

  علوم پزشکی ایران

 

  " بررسی و مقایسه بیان آلفا- کریستالین پروتئین در فاژ NRP در استرین های حساس و مقاوم به داروی MTB "

  " بررسی ژن PcaA در تایپ های MTB جداشده به روش Spoligotyping "

  84-82

 

 

 

  84-82

  جمع

  2

 

  مجموع نفرات پذیرش شده در پنج مرکز

  9 نفر