صفحه نخست >> حمایت از فرصت مطالعاتی >> گزارش ها >> گزارش سال 1381

گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1381

 

 ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی
(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه (ماه)

 

  1-

  غدد ومتابولیسم اصفهان

  1- دکتر سعید کرباسی

  بیرجند

 

  " تغییرات کلسیم و فسفر PTH و ویتامین D دانستیته استخوان در افراد سالم "

  ادامه از سال 80
3 ماه

  جمع

  1

 

  2-

  غدد ومتابولیسم تهران

  5- M.R .Haidari

  کراچی پاکستان

 

  " Effect of caloric restribn on variouse acpects of health

  ادامه از 1/10/80

  جمع

  1

 

 

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1381

 

ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه ( ماه)

 

 

 

  3-

 

 

 

  غدد درون ریز شهیدبهشتی

  1- دکتر محسن شهیدی

  2- دکتر منصور ابراهیمی

  3- دکتر مینو مؤمن زاده

 

  کردستان

 

  فاطمیه قم

  چهارمحال و بختیاری

 

  " غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان"

  آشنایی با روشهای اندازه گیری ید ادرار ، اندازه کیری های هورمونی و بیوشیمیایی

  " غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان"

  5 ماه

 

  9 ماه

 

 
3 ماه

  جمع

  3

 

  مجموع نفرات پذیرش شده در سه مرکز

  5