صفحه نخست >> حمایت از فرصت مطالعاتی >> گزارش ها >> گزارش سال 1382

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1382

 

ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی (نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  1-

  غددومتابولیسم تهران

  Mohsin Raza Haidary-

 

 

  2- دکترسهیلا امینی مقدم

 
3- دکتررحمت ا... حافظی

 

 

 

 

 

  4- فریبا امینی

 

 

 

  5- طاهره طولابی

 

 

 

 

  6- نسرین گله دار

 

  کراچی پاکستان

 

 

  ایران

 

  بقیه ا...

 

 

 

 

 

 
لرستان

 

 

 

  لرستان

 

 

 

 

  لرستان

 

  1-" Behavioral effects of caloric restriction in an animal model of status epilepticus and temporal lobe epilepsy"

  2- "Effects of caloric restriction in animal models of multiple sclerosis"

  2- " بررسی سطوح انسولین و c-peptide مایع آمینوتیک خانمهای حامله با نوزادان وزن طبیعی و خانمهای حامله با نوزاد ماکروزوم"

  3- "بررسی همخوانی نتایج DXA,DXA(DXL) پاشنه پا در بیماران مراجعه کننده به کلینیک BMD بیمارستان شریعتی تهران "

 
4- "بررسی تأثیر آموزش تغذیه بر میزان آگاهی و عملکرد بیماران مراجعه کنده برای درمان پوکی استخوان"

 

  5-" بررسی تأثیر آموزش افراد مبتلا به چربی خون بالا ( هیپرلیپیدمی ) از طریق کتابچه آموزشی بر میزان آگاهی و عملکرد مبتلایان به هیپرلیپیدمی مراجعه کننده به درمانگاه لیپید"

  6- " بررسی میزان آگاهی ، نگرش ونحوه عملکرد ساکنین منطقه منتخب شهر تهران در قبال عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی سال 1382 "

  ادامه از سال 1381

 

 

  از 1/4/82

 

 

  از 1/5/82

 

 

 

 

 
از 1/5/82

 

 

 

  از 1/5/82

 

 

 

 
از 1/5/82

 

  جمع

  6

 

 

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1382

  ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  2-

  غدددرون ریز شهیدبهشتی

  افسانه بختیاری

 

  2- زهرا بهشتی

 

 

  بابل

 

  بابل

 

 

  1- "طرح استقرار شبکه شهری دیابت در مطالعه تغییر شیوه زندگی "

 

  2-" طرح مقایسه BMI نوزادان هیپوتیروئید طبیعی در مطالعه ملی تیروئیدگذاری نوزادان"

  6 ماه

 

 

  از 1/7/82 ادامه دارد

 

  جمع

  2

 

 

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1382

  ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  3-

  گوارش و کبد تهران

  1- دکتر سکینه عموئیان

 

 

 

  2- دکترکامران غفارزادگان

 

 

  3- دکتر فرید وحیدی

 
4- دکتر علی عابدینی

  مشهد

 

 

 

 
مشهد

 

 

 
ارتش

 

  ارتش

 

  1- " بررسی ارتباط وجود سلولهای دنریتیک عرضه کننده آنتی ژن با عوامل شناخته شده مؤثر در پیش آگهی در آدنو کارینوم کولورکتال ( مطالعه اولیه )"

  2- " بررسی ارزش سیستم نمره دهی Modified Hepatitis Activity Index درارزیابی هپاتیت اتوایمیون "

  3- " هپاتولوژی"

 

  4-" شناخت اندکسیونها در آندوسکوپی"

  12 ماه

 

 

 

 
از20/10/82

 

 

 
از 1/7/82

 

  از 1/7/82

  جمع

  4

 

  مجموع نفرات پذیرش شده در سه مرکز

  12