صفحه نخست >> ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور >> گزارش ها >> سال 1391

نتیجه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور سال 1391

- ارزشیابی سال 91 » جداول دانشگاه » جدول شماره 1- رتبه بندی حاصل از ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی کشور  دانشگاه های تیپ یک 
-
ارزشیابی سال 91 » جداول دانشگاه » جدول شماره 2- رتبه بندی حاصل از ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی کشور  دانشگاه های تیپ دو
- ارزشیابی سال 91 » جداول دانشگاه » جدول شماره 3- رتبه بندی حاصل از ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی کشوردانشگاه های تیپ سه

 

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس محور های ارزشیابی

 

به اطلاع می رساند رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1391بر اساس محور های ارزشیابی نیز اعلام گردید.


وضعیت انتشار دانش دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال1391
- دانشگاه های تیپ یک
- دانشگاه های تیپ دو
- دانشگاه های تیپ سه
 

شاخص های محور حاکمیت و رهبری دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سال1391
- دانشگاه های تیپ یک، تیپ دو و تیپ سه
 

شاخص های محور تحقیقات دانشجویی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سال1391
- دانشگاه های تیپ یک
- دانشگاه های تیپ دو
- دانشگاه های تیپ سه
 

شاخص های محور توانمند سازی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سال1391
- دانشگاه های تیپ یک
- دانشگاه های تیپ دو
- دانشگاه های تیپ سه