صفحه نخست >> ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور >> گزارش ها >> سال 1389

- نتیجه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور سال 1389

 

جداول ارزشیابی سال 1389

جدول شماره 29-شاخص های محور تحقیقات دانشجویی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه