صفحه نخست >> گزارش ها >> آرشیو گزارش های دانشگاه ها >> سال 1388

- نتیجه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور سال 1388

 

جداول ارزشیابی سال 1388

جدول شماره 1 -رتبه بندی حاصل از ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی کشور -سال 1388

جدول شماره 2- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور

جدول شماره 3- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

جدول شماره 4- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

جدول شماره 5- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه

جدول شماره 6- امتیاز محور حاکمیت و رهبری دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور

جدول شماره 7(امتیاز شاخص های اخلاق در پژوهش و اولویت بندی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

جدول شماره 8- امتیاز شاخص های اخلاق در پژوهش و اولویت بندی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

جدول شماره 9- امتیاز شاخص اخلاق در پژوهش و اولویت بندی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

جدول شماره 10-امتیاز شاخص اخلاق در پژوهش و اولویت بندی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه

جدول شماره11- شاخص سامانه علم و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

جدول شماره12شاخص سامانه علم و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

جدول شماره13-شاخص سامانه علم و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه

جدول شماره 14 -شاخص عملکرد کمیسیون نشریات دانشگاه های علوم پزشکی- تیپ یک

جدول شماره 15- شاخص عملکرد کمیسیون نشریات دانشگاه های علوم پزشکی- تیپ دو

جدول شماره 16- شاخص عملکرد کمیسیون نشریات دانشگاه های علوم پزشکی- تیپ سه

جدول شماره 17 -شاخص همکاری و تعامل دانشگاه ها با معاونت تحقیقات و فناوری- تیپ یک

جدول شماره 18-شاخص همکاری و تعامل دانشگاه ها با معاونت تحقیقات و فناوری- تیپ دو

جدول شماره 19- شاخص همکاری و تعامل دانشگاه ها با معاونت تحقیقات و فناوری- تیپ سه

جدول شماره 20- وضعیت انتشار علم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

جدول شماره 21- وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز تحقیقات غیر وابسته به دانشگاه‌ها

جدول شماره 22 - وضعیت مقالات ارایه شده در همایش ها، نوآوری و اکتشاف ،ارجاع به مقاله در کتب مرجع بین المللی و تالیف کتاب دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز تحقیقات غیر وابسته به دانشگاه ها

جدول شماره 23 - وضعیت انتشار علم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

جدول شماره 24 - وضعیت انتشار علم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

جدول شماره 25 - وضعیت انتشار علم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه

جدول شماره 26 - وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

جدول شماره 27 – وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز تحقیقات غیر وابسته به دانشگاه ها به تفکیک انواع آن

جدول شماره28 – وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

جدول شماره 29 – وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

جدول شماره 30 – وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه

جدول شماره 31- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

جدول شماره 32- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

جدول شماره 33- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

جدول شماره 34-شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه

جدول شماره 35-شاخص های محور تحقیقات دانشجویی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

جدول شماره 36- شاخص های محور تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

جدول شماره 37- شاخص های محور تحقیقات دانشجویی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

جدول شماره 38-شاخص های محور تحقیقات دانشجویی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه