صفحه نخست >> گزارش ها >> آرشیو گزارش های دانشگاه ها >> سال 1387

- نتیجه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها علوم پزشکی کشور سال 1387

 

جداول گزارش ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال 1387

جدول شماره 1 -رتبه بندی حاصل از ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی کشور -سال 1387 
 
جدول شماره 2- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور 
 
جدول شماره 3- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک 
 
جدول شماره 4- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو 
 
جدول شماره 5- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه 
 
جدول شماره 6- امتیاز محور حاکمیت و رهبری دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور 
 
جدول شماره 7(امتیاز شاخص های اخلاق در پژوهش و اولویت بندی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 
 
جدول شماره 8- امتیاز شاخص های اخلاق در پژوهش و اولویت بندی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک
 
جدول شماره 9- امتیاز شاخص اخلاق در پژوهش و اولویت بندی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو
 
جدول شماره 10-امتیاز شاخص اخلاق در پژوهش و اولویت بندی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه 
 
جدول شماره11- شاخص سامانه علم و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک 
 
جدول شماره12شاخص سامانه علم و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو 
 
جدول شماره13-شاخص سامانه علم و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه 
 
جدول شماره 14 -شاخص عملکرد کمیسیون نشریات دانشگاه های علوم پزشکی- تیپ یک 
 
جدول شماره 15- شاخص عملکرد کمیسیون نشریات دانشگاه های علوم پزشکی- تیپ دو 
 
جدول شماره 16- شاخص عملکرد کمیسیون نشریات دانشگاه های علوم پزشکی- تیپ سه 
 
جدول شماره 17 -شاخص همکاری و تعامل دانشگاه ها با معاونت تحقیقات و فناوری- تیپ یک 
 
جدول شماره 18-شاخص همکاری و تعامل دانشگاه ها با معاونت تحقیقات و فناوری- تیپ دو 
 
جدول شماره 19- شاخص همکاری و تعامل دانشگاه ها با معاونت تحقیقات و فناوری- تیپ سه 
 
جدول شماره 20- وضعیت انتشار علم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 
 
جدول شماره 21- وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز تحقیقات غیر وابسته به دانشگاه‌ها 
 
جدول شماره 22 - وضعیت مقالات ارایه شده در همایش ها ،نوآوری و اکتشاف ،ارجاع به مقاله در کتب مرجع بین المللی و تالیف کتاب دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز تحقیقات غیر وابسته به دانشگاه ها 
 
جدول شماره 23 - وضعیت انتشار علم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک 
 
جدول شماره 24 - وضعیت انتشار علم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو 
 
جدول شماره 25 - وضعیت انتشار علم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه 
 
جدول شماره 26 - وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 
 
جدول شماره 27 – وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز تحقیقات غیر وابسته به دانشگاه ها به تفکیک انواع آن 
 
جدول شماره28 – وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک 
 
جدول شماره 29 – وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو 
 
جدول شماره 30 – وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه 
 
جدول شماره 31- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 
 
جدول شماره 32- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک 
 
جدول شماره 33- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو 
 
جدول شماره 34-شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه 
جدول شماره 35-شاخص های محور تحقیقات دانشجویی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 
 
جدول شماره 36- شاخص های محور تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک 
 
جدول شماره 37- شاخص های محور تحقیقات دانشجویی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو 
جدول شماره 38-شاخص های محور تحقیقات دانشجویی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه