صفحه نخست >> گزارش ها >> آرشیو گزارش های دانشگاه ها >> سال 1386

- نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور سال 1386

 

جداول گزارش ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال 1386

1- امتیاز ارزشیابی دانشگاه ها

2- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور

3- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

4- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

5- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه

6- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی سایردانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

7- امتیاز شاخص حاکمیت و رهبری دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

8- امتیاز شاخص حاکمیت و رهبری دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

9- امتیاز شاخص حاکمیت و رهبری دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

10- امتیاز شاخص حاکمیت و رهبری دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه

11- امتیاز شاخص حاکمیت و رهبری دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

12- وضعیت انتشار علم دانشکاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

13- وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز تحقیقات غیر وابسته به دانشگاه‌ها

14- وضعیت انتشار علم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

15- وضعیت انتشار علم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

16- وضعیت انتشار علم دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه

17- وضعیت انتشار علم سایر دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

18- جدول مقالات دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور

19- وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز تحقیقات غیر وابسته به دانشگاه ها به تفکیک انواع آن

20- وضعیت مقالات داخلی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز تحقیقات غیر وابسته به دانشگاه ها به تفکیک انواع آن

21- وضعیت مقالات خارجی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز تحقیقات غیر وابسته به دانشگاه‌ها به تفکیک انواع آن

22- وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

23- وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

24- وضعیت مقالات دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه

25- وضعیت مقالات سایر دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

26- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

27- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

28- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

29- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه

30- شاخصهای محور توانمندسازی سایر دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

31- شاخص های مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

32- شاخص های مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ یک

33- شاخص های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ دو

34- شاخص های مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تیپ سه

35- شاخص های مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویی سایر دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

- پیوست شماره 1