صفحه نخست >> گزارش ها >> آرشیو گزارش های دانشگاه ها >> سال 1385

- نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور سال 1385

 

جداول گزارش ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال 1385

1- امتیاز ارزشیابی دانشگاه ها
2- امتیاز شاخص حاکمیت و رهبری دانشگاه ها
3- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه ها
4- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه های تیپ یک
5- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه های تیپ دو
6- اطلاعات عمومی معاونتهای پژوهشی دانشگاه های تیپ سه و مستقل
7- وضعیت انتشار علم دانشگاه
8- وضعیت انتشار علم دانشگاه های تیپ یک
9- وضعیت انتشار علم دانشگاه های تیپ دو
10- وضعیت انتشار علم دانشگاه های تیپ سه
11- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه ها
12- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه ها ی تیپ یک
13- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه ها ی تیپ دو
14- شاخصهای محور توانمندسازی دانشگاه های تیپ سه و مستقل
15- وضعیت طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه ها
16- وضعیت طرحهای تحقیقاتی دانشگاه ها ی تیپ یک بر حسب نوع مطالعه
17- وضعیت طرحهای تحقیقاتی دانشگاه های تیپ دو بر حسب نوع مطالعه
18- وضعیت طرحهای تحقیقاتی دانشگاه های تیپ سه و مستقل بر حسب نوع مطالعه
19- جدول طرحهای تحقیقاتی دانشگاه بر حسب دامنه همکاری و منبع اعتبار اثربخشی
20- جدول طرحهای تحقیقاتی دانشگاه های تیپ یک برحسب دامنه همکاری و منبع اعتبار اثربخشی
21- جدول طرحهای تحقیقاتی دانشگاه های تیپ دو بر حسب دامنه همکاری و منبع اعتبار اثربخشی
22- جدول طرحهای تحقیقاتی دانشگاه های تیپ سه بر حسب دامنه همکاری و منبع اعتبار اثربخشی