صفحه نخست >> >> >> دفتر مدیریت

به نام خدا

معاونت تحقیقات و فناوری

دفتر فناوری سلامت

 

سرتیتر موضوعات

چشم انداز فناوری سلامت در کشور 

مأموریت دفتر فناوری سلامت

جایگاه و ساختار دفتر فناوری سلامت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

شرح وظایف کلی دفتر فنآوری سلامت

مصوبات شورای فنآوری سلامت

تماس با ما

************************************************************************************

چشم انداز فناوری سلامت در کشور

(با توجه به نقشه جامع علمی کشور)

·        توانا در تولید و توسعة علم، فناوری و نوآوری و به‌کارگیری دستاوردهای آن

·        پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان

ماموریت دفتر فناوری سلامت

  • · توسعه، حمایت و نهادینه نمودن  فناوری سلامت بمنظور دستیابی به تولید 85 درصد ی فناوریهای سلامت مورد نیاز کشور
  •   برنامه ریزی و کمک در جهت دستیابی به سهم دو درصدی در صادرات محصولات مبتنی بر فناوریهای سلامت در جهان (با توجه به نقشه جامع علمی کشور)

 

جایگاه و ساختار دفتر فناوری سلامت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ساختار فناوری سلامت در زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفته است و دارای چارت سازمانی تحت عنوان دفترتوسعه فناوری سلامت با چهار گروه کارشناسی تخصصی بشرح ذیل  می باشد:

  •         گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی فناوری سلامت
  •         گروه زیرساختهای فناوری سلامت
  •         گروه فناوریهای تخصصی سلامت
  •         گروه پشتیبانی و پایش فناوری سلامت

 

شرح وظایف کلی دفتر فناوری سلامت

·         توسعه، انتقال و بومی سازی فناوری سلامت با نگاه رفع نیاز کشور و صادرات به سایر کشورها

·         حمایت و پشتیبانی از فناوریهای سلامت، فناوران، شرکت ها، پروژه های حوزه فناوری سلامت

·         حمایت از مالکیت فکری و معنوی فناوری های سلامت

·         برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه فنآوری در سلامت

·         ایجاد ، توسعه و نظارت بر نهادهای فناوری شامل مراکز رشد فناوری، پارکهای فناوری و شهرکهای دانش سلامت و شرکت های دانش بنیان

·         مدیریت و هدایت توسعه فنآوری های پیشرفته تخصصی در حوزه سلامت

·         انجام فعالیتهای مطالعاتی در حوزه فناوری سلامت در کشور، منطقه و جهان

·         پایش و ارزشیابی وضعیت فناوری سلامت در کشور