صفحه نخست >> >> اداره / گروه های دفتر >> گروه برنامه ریزی و سیاستگذاری

به نام خدا

شرح وظایف گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی  فناوری سلامت

(بازنگری فروردین 1393)

 

1.        تهیه و جمع اوری، بررسی، تدوین و تصویب  سیاستها و برنا مه های فناوری سلامت در هر سال با توجه به پیشنهادات واصله از سایر گروهها، حوزه ها و دانشگاهها و با توجه و انطباق  با قوانین بالادستی

2.       انجام فعالیت های مطالعاتی جهت تعیین  وضعیت فناوری سلامت و ظرفیتها و استعدادهای موجود بالقوه و بالفعل  در کشور (آمایش سرزمین در حوزه فناوری سلامت)

3.      تعیین اولویت های فناوری سلامت در کشور باتوجه به آمایش سرزمین

4.       انجام فعالیتهای مطالعاتی جهت بررسی وضعیت فناوری سلامت در منطقه خاورمیانه، جهان اسلام و دنیا

5.      تعیین شاخص های فناوری سلامت . همکاری در پایش و ارزشیابی فناوری سلامت  در کشور

6.       نظارت و کنترل بر وضعیت   فناوری سلامت در کشور و بررسی میزان تطابق فعالیت ها با سیاستها و برنامه ها

7.      بررسی، تدوین و بازنگری آئین نامه ها، قوانین موجود در ارتباط با فناوری

8.      اخذ،تجمیع، تدوین  و تهیه گزارش عملکرد سالیانه دفتر فناوری سلامت جهت ارائه به معاونت محترم تحقیقات و فناوری

9.       توانمند سازی و آموزش کلیه رده های نیروی انسانی  مرتبط به فناوری سلامت در سطح کشور

10.     برنامه ریزی و هماهنگی جهت شرکت یا برگزاری گردهمایی ها، نمایشگاهها و...در حوزه فناوری سلامت

11.      هماهنگی در راه اندازی و ارتقای سامانه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع و....