اهداف دفتر 

اعمال مدیریت، برنامه ریزی و سیاستگزاری در جهت ایجاد ،توسعه و حمایت از ﻓﻨّاوری های نوین درعلوم پزشکی و سلامت، از طریق سیاستگزاری، برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی و صدور مجوز تاسیس مراکز رشد فناوری، پارکهای علمی فناوری، و هماهنگی بین بخشی، تجاری سازی، پایش و ارزشیابی فعالیت های انجام شده در واحدهای ذیربط و مرتبط با ﻓﻨّاوری سلامت