صفحه نخست >> >> >> اهداف، وظایف

اداره پشتیبانی و پایش انتقال فنآوری

اهداف:

پشتیبانی و پایش عملکرد فناوری سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 

شرح وظایف:

1 -  پیشنهاد بودجه و اعتبارات سالیانه دفتر فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری مبتنی بر برنامه عملیاتی دفتر

2 – پیگیری اخذ تخصیص اعتبارات مصوب دفتر و جذب اعتبارات و منابع مالی از سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی در داخل و خارج از کشور

3 – جمع آوری و بررسی درخواست های مالی مراکز فناوری حوزه سلامت کشور از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مبتنی بر برنامه عملیاتی سالانه به منظور حمایت و پشتیبانی از طرح های فن آورانه محصول محور

4 – توزیع و ارسال اعتبارات تخصیصی به مراکز فن آوری بر اساس تفاهم نامه های فی مابین پس از ارزیابی عملکرد مراکز رشد فناوری دانشگاه ها در سال گذشته

5 – پیگیری ارسال اعتبارات تخصیصی به مراکز فن آوری و اطمینان از وصول اعتبارات مذکور توسط مراکز مربوطه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

6 – پیگیری اعتبارات تخصیصی به طرح ها تا مرحله پرداخت به مجریان از طریق مراکز تامین مالی

7 -  پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی مالی و بودجه و آشنایی با مقررات مربوطه در مراکز فناوری و ارائه مشاوره های مورد نیاز در خصوص نحوه اخذ و جذب اعتبارات فن آوری

8 – توانمند سازی صندوق های پژوهش و فن آوری وابسته به وزارت بهداشت از نظر تامین مالی و عملکردی

9 – معرفی صندوق ها به مراکز فناوری سلامت و راهنمایی در نحوه تعامل دو طرفه دانشگاه ها و مراکز رشد فناوری در رابطه با استفاده از منابع صندوق ها

10 – نظارت و پایش فیزیکی و مجازی عملکرد مراکز فناوری ، صندوق ها و اخذ گزارش عملکرد جداگانه از هر کدام از آن ها