صفحه نخست >> >> آشنایی با معاونت تحقیقات و فنآوری >> تاریخچه معاونت
  

معاون

دکتر رضا ملک زاده

  سمت

معاون معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت

تاریخ شروع مسئولیت

1392/07/01

تاریخ پایان مسئولیت

 

معاون

دکتر مصطفی قانعی

سمت

  معاون پیشین معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت

  تاریخ شروع مسئولیت

88/6/30

تاریخ پایان مسئولیت

92/7/6

معاون

دکتر محمد واسعی

سمت

معاون پیشین معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت

تاریخ شروع مسئولیت

86/5/15

تاریخ پایان مسئولیت

88/6/30

نام معاون

دکتر حسین ملک افضلی

سمت

معاون پیشین معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت

تاریخ شروع مسئولیت

78/5/27

تاریخ پایان مسئولیت

86/4/14

معاون

دکتر احمد علی نوربالا

سمت

معاون پیشین معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت

تاریخ شروع مسئولیت

76/6/13

تاریخ پایان مسئولیت

78/3/13

معاون

دکتر اشرف السادات صانعی

سمت

معاون پیشین معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت

تاریخ شروع مسئولیت

1374

تاریخ پایان مسئولیت

76/6/13

معاون

دکتر محمد پژوهی

سمت

معاون پیشین معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت

تاریخ شروع مسئولیت

شهریور 1372

تاریخ پایان مسئولیت

1374

معاون

دکتر محمد رضا زالی

سمت

معاون پیشین معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت

تاریخ شروع مسئولیت

1368

تاریخ پایان مسئولیت

شهریور 1372

معاون

دکتر صادق شجاع

سمت

معاون پیشین معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت

  تاریخ شروع مسئولیت

1365

  تاریخ پایان مسئولیت

1368