صفحه نخست >> گروه برنامه ریزی و سیاستگذاری >> قوانین و مقررات و آئین نامه ها >> آئین نامه اجرایی بند الف ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه

تصویبنامه هیات وزیران

ماده 34- به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

الف- دولت از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک های دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند طی سال اول برنامه، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

********

هیات وزیران در جلسه مورخ ……………بنا به پیشنهاد شماره ………مورخ ………وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد بند الف ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، آئین نامه اجرایی این بند را به شرح زیر تصویب نمود.

 

آئین نامه اجرایی بند الف ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه

ماده 1- تعاریف:

شهرک دانش سلامت

مکان مشخص جغرافیایی است که به صورت خصوصی و یا تعاونی تشکیل شده و در آن شرکت های دانش بنیان و دیگر نهادهای مرتبط با حوزه سلامت برای تحقق سلامت در مرزهای دانش فعالیت می نمایند.

واحدهای مستقردر شهرک:

واحدهای مستقر در شهرک اعم از خصوصی، تعاونی از قبیل شرکت های دانش بنیان، مرکز رشد فناوری پارک علم و فناوری، دانشگاه، بیمارستان و غیره پس از پذیرش توسط هیئت مدیره همان شهرک درحوزه سلامت فعالیت نموده و براساس قوانین جاری کشور از کلیه تسهیلات و امکانات درنظر گرفته شده برای اینگونه مراکز بهره مند می گردند.

شورای فناوری:

شورایی است که برای بررسی و تصویب طرح های کلان وزارت بهداشت از قبیل تصویب شهرک های دانش سلامت براساس دستورالعمل مصوب به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده 3 این آئین نامه تشکیل می گردد.

دبیرخانه شهرک دانش سلامت:

این دبیرخانه که دروزارت بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل می گردد مسئول بررسی عملکرد کلی شهرک ها و پایش آنهاست.

 

ماده 2- اهداف شهرک:

  • توسعه، ترویج و آموزش شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت
  • ایجاد تسهیلات و بسترهای لازم برای ارتقای سلامت بویژه صنایع پیشرفته و فناوری های مرز دانش
  • حمایت از بخش خصوصی و تعاونی فعال درحوزه های دارو، واکسن، فراورده های بیولوژیک، تجهیزات، ملزومات پزشکی و امثال آن
  • ارائه تسهیلات لازم برای تاسیس، تجهیز و توسعه موسسات و مراکز پزشکی، پیراپزشکی، بازتوانی، طب سنتی و گیاهی
  • توسعه گردشگری سلامت

 

ماده 3- راه اندازی و نظارت بر عملکرد شهرک:

شورای فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به ریاست وزیر بهداشت، مسئول تصویب سیاست های کلی شهرک ها و تصویب راه اندازی آنها است.

تبصره 1: شیوه نامه شورای فناوری پس از تصویب وزیر، گردش کار، اعضا و شرایط لازم برای تصویب شهرک ها را مشخص می کند

تبصره 2: درخواست رسمی تاسیس شهرک از طریق دانشگاه و استاندار استان ذیربط به دبیرخانه شورای فناوری تحویل می گردد.

تبصره 3:حسب مورد، نمایندگان وزارتخانه های ذیربط توسط وزیر به جلسات شورای فناوری دعوت می گردند.

تبصره 4:دبیرخانه شهرک های دانش سلامت که در وزارت بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل می گردد، عملکرد کلان شهرک ها را بررسی نموده و مسئولیت تدوین کارشناسی موضوعات مربوط به شهرک های دانش سلامت در شورای فناوری و پیگیری اجرای تصمیمات آن را برعهده دارد.

 

ماده 4- وظایف و اختیارات شورای فناوری :

الف- تصویب سیاست ها و برنامه های کلان شهرک ها در چارچوب سیاستهای کلی نظام سلامت حداکثر 4ماه پس از تصویب این آئین نامه

ب –تصمیم گیری درمورد درخواست تاسیس و راه اندازی شهرک دانش سلامت حداکثر 3ماه پس از وصول رسمی کلیه مستندات لازم توسط دبیرخانه

ج –تصویب آئین نامه داخلی شورای فناوری در موضوع شهرک

 

ماده 5- حمایت های دولت از شهرک ها:

الف –حداکثر 80 درصد هزینه های عملیات آماده سازی اراضی، احداث شبکه های ارتباطی، راه، آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و هزینه های مطالعه و احداث ساختمان های مدیریتی و ستادی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان کمک توسط دولت تامین می شود که پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد.

ب –بخشی از سود و کارمزد تسهیلات دریافتی توسط واحدهای مستقر در شهرک توسط دولت به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور         می گردد.

ج- پس از تصویب شورای فناوری وزارت بهداشت که باحضور نمایندگان وزارت خانه ذیربط تشکیل می گردد، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، اراضی موردنیاز احداث شهرک ها را با حداکثر تسهیلات قانونی دراختیار آنها می گذارند.

د –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است از طریق انجام اقدامات و پیگیریهای لازم، پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی و جلب همکاری کلیه دستگاههای اجرایی، حمایت های لازم را از شهرک ها به عمل آورد.

ه –واحدهای مستقر در شهرک از لحاظ دریافت حمایت ها و اعتبارات بخش سلامت نسبت به سایر موسسات و مراکز پزشکی در اولویت قرار دارند.

و –موسسات و شرکت های دانش بنیان در صورت استقرار در شهرک از امتیازات قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات بهره مند خواهند شد.

ز- دیگر موسسات و مراکز داخل شهرک از کلیه تسهیلات و امکانات قانونی مرتبط، برخوردار می باشند.

 

ماده 6- بازنگری

این آئین نامه پس از 5 سال بازنگری خواهد شد.

  

تصویبنامه هیات وزیران

ماده 34- به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

الف- دولت از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک های دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند طی سال اول برنامه، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

********

هیات وزیران در جلسه مورخ ……………بنا به پیشنهاد شماره ………مورخ ………وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد بند الف ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، آئین نامه اجرایی این بند را به شرح زیر تصویب نمود.

 

آئین نامه اجرایی بند الف ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه

ماده 1- تعاریف:

شهرک دانش سلامت

مکان مشخص جغرافیایی است که به صورت خصوصی و یا تعاونی تشکیل شده و در آن شرکت های دانش بنیان و دیگر نهادهای مرتبط با حوزه سلامت برای تحقق سلامت در مرزهای دانش فعالیت می نمایند.

واحدهای مستقردر شهرک:

واحدهای مستقر در شهرک اعم از خصوصی، تعاونی از قبیل شرکت های دانش بنیان، مرکز رشد فناوری پارک علم و فناوری، دانشگاه، بیمارستان و غیره پس از پذیرش توسط هیئت مدیره همان شهرک درحوزه سلامت فعالیت نموده و براساس قوانین جاری کشور از کلیه تسهیلات و امکانات درنظر گرفته شده برای اینگونه مراکز بهره مند می گردند.

شورای فناوری:

شورایی است که برای بررسی و تصویب طرح های کلان وزارت بهداشت از قبیل تصویب شهرک های دانش سلامت براساس دستورالعمل مصوب به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده 3 این آئین نامه تشکیل می گردد.

دبیرخانه شهرک دانش سلامت:

این دبیرخانه که دروزارت بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل می گردد مسئول بررسی عملکرد کلی شهرک ها و پایش آنهاست.

 

ماده 2- اهداف شهرک:

  • توسعه، ترویج و آموزش شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت
  • ایجاد تسهیلات و بسترهای لازم برای ارتقای سلامت بویژه صنایع پیشرفته و فناوری های مرز دانش
  • حمایت از بخش خصوصی و تعاونی فعال درحوزه های دارو، واکسن، فراورده های بیولوژیک، تجهیزات، ملزومات پزشکی و امثال آن
  • ارائه تسهیلات لازم برای تاسیس، تجهیز و توسعه موسسات و مراکز پزشکی، پیراپزشکی، بازتوانی، طب سنتی و گیاهی
  • توسعه گردشگری سلامت

 

ماده 3- راه اندازی و نظارت بر عملکرد شهرک:

شورای فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به ریاست وزیر بهداشت، مسئول تصویب سیاست های کلی شهرک ها و تصویب راه اندازی آنها است.

تبصره 1: شیوه نامه شورای فناوری پس از تصویب وزیر، گردش کار، اعضا و شرایط لازم برای تصویب شهرک ها را مشخص می کند

تبصره 2: درخواست رسمی تاسیس شهرک از طریق دانشگاه و استاندار استان ذیربط به دبیرخانه شورای فناوری تحویل می گردد.

تبصره 3:حسب مورد، نمایندگان وزارتخانه های ذیربط توسط وزیر به جلسات شورای فناوری دعوت می گردند.

تبصره 4:دبیرخانه شهرک های دانش سلامت که در وزارت بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل می گردد، عملکرد کلان شهرک ها را بررسی نموده و مسئولیت تدوین کارشناسی موضوعات مربوط به شهرک های دانش سلامت در شورای فناوری و پیگیری اجرای تصمیمات آن را برعهده دارد.

 

ماده 4- وظایف و اختیارات شورای فناوری :

الف- تصویب سیاست ها و برنامه های کلان شهرک ها در چارچوب سیاستهای کلی نظام سلامت حداکثر 4ماه پس از تصویب این آئین نامه

ب –تصمیم گیری درمورد درخواست تاسیس و راه اندازی شهرک دانش سلامت حداکثر 3ماه پس از وصول رسمی کلیه مستندات لازم توسط دبیرخانه

ج –تصویب آئین نامه داخلی شورای فناوری در موضوع شهرک

 

ماده 5- حمایت های دولت از شهرک ها:

الف –حداکثر 80 درصد هزینه های عملیات آماده سازی اراضی، احداث شبکه های ارتباطی، راه، آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و هزینه های مطالعه و احداث ساختمان های مدیریتی و ستادی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان کمک توسط دولت تامین می شود که پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد.

ب –بخشی از سود و کارمزد تسهیلات دریافتی توسط واحدهای مستقر در شهرک توسط دولت به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور         می گردد.

ج- پس از تصویب شورای فناوری وزارت بهداشت که باحضور نمایندگان وزارت خانه ذیربط تشکیل می گردد، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، اراضی موردنیاز احداث شهرک ها را با حداکثر تسهیلات قانونی دراختیار آنها می گذارند.

د –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است از طریق انجام اقدامات و پیگیریهای لازم، پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی و جلب همکاری کلیه دستگاههای اجرایی، حمایت های لازم را از شهرک ها به عمل آورد.

ه –واحدهای مستقر در شهرک از لحاظ دریافت حمایت ها و اعتبارات بخش سلامت نسبت به سایر موسسات و مراکز پزشکی در اولویت قرار دارند.

و –موسسات و شرکت های دانش بنیان در صورت استقرار در شهرک از امتیازات قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات بهره مند خواهند شد.

ز- دیگر موسسات و مراکز داخل شهرک از کلیه تسهیلات و امکانات قانونی مرتبط، برخوردار می باشند.

 

ماده 6- بازنگری

این آئین نامه پس از 5 سال بازنگری خواهد شد.