صفحه نخست >> >> معرفی >> اهداف

اهداف کلی:

1.      تاسیس برنامه های ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت در موضوعات اولویت دار کشور

2.      بهره برداری از نتایج ثبت بیماری ها برای  تولید شواهد و ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی کشور و توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی

 

اهداف اختصاصی:

·         ایجاد برنامه های ثبت در موضوعات اولویت دار نظام سلامت

·         مشارکت تمام دانشگاههای کشور در ایجاد و بهره برداری از برنامه ثبت

·         افزایش همکاری های ملی و بین المللی در تحقیقات سلامت

·         افزایش همکاری های بین بخشی در وزارت بهداشت و دانشگاهها

·         الگو سازی در مدیریت برنامه های ثبت در سطح بین المللی و بخصوص کشورهای همسایه

·         افزایش بیوبانکهای تحقیقاتی متصل به برنامه های ثبت بیماریها

·         استانداردسازی و افزایش کیفیت مدیریت و دادههای ثبت بیماریها

·         فراهم کردن شواهد مورد اعتماد برای سیاستگزاری و برنامه ریزی بهداشت در سطح ملی و دانشگاهی

·         افزایش تحقیقات علوم پایه، بهداشتی و بالینی بر اساس داده های تولید شده درنظام سلام