صفحه نخست >> >> معرفی >> شرح وظایف
وظایف و فعالیتهای اصلی دبیرخانه  برنامه ملی ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت

·      سیاستگذاری در خصوص راه اندازی و توسعه برنامه های ثبت

·      ایجاد دستورالعمل ها، آیین نامه ها، برنامه های اجرایی و پروتکل ها

·      حمایت مادی و معنوی از برنامه های ثبت بیماریها

·         توسعه زیر ساخت‏های فن آوری اطلاعات در مراکز بهداشتی درمانی برای تسهیل ایجاد نظام های ثبت بیماری

·         ایجاد شبکه های همکاری بین محقین،  مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها در خصوص برنامه های ثبت

·         توسعه ارتباطات بین المللی و همکاری با برنامه های بین المللی ثبت بیماری‏ها

·         آموزش و توانمند سازی محققین و متخصصین در ایجاد و توسعه برنامه های ثبت

·         ترویج ایعاد و فواید برنامه های ثبت موجود در کشور

·         ارزشیابی دانشگاهها و برنامه های ثبت