صفحه نخست >> >> معرفی >> همکاران

مسئول برنامه:
  

دکتر کاظم زنده دل

 

مشاور معاون تحقیقات و فناوری و مسوول برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


کارشناسان برنامه:
  

 

دکتر شهناز مجرب


کارشناس ارزیابی و توسعه
معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

خانم نسرین شوند آذری


کارشناس آموزش و ارتباطات
معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


مشاورین برنامه:
  

دکتر وفا رحیمی موقر

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

مسئول محترم ثبت ملی آسیب های نخاعی دانشگاه علوم پزشکی  ایران

دکتر عباس شیخ طاهری

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

مسئول ثبت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

دکتر سعید اسلامی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 

همکاران IT

 

خانم الهه ابراهیمی 

کارشناس IT  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

خانم مرضیه حسینمردی 

کارشناس وب مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

خانم لیلا میرزایی 

کارشناس سایت  HBI مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی