صفحه نخست >> >> معرفی >> اعضای کارگروه ثبت

  کمیته راهبری ثبت:
  
 دکتر رضا ملک زاده
معاون تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 
دکتر شاهین آخوندزاده
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دکتر کاظم زنده دل
مشاور معاون تحقیقات و فناوری و مسوول برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  

کارشناسان برنامه:
  
 
دکتر شهناز مجرب
کارشناس مسوول ثبت بیماری ها، برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی