صفحه نخست >> فعالیت‏ها >> فعالیتهای داخلی >> اقدامات انجام شده

·         انجام تحقیقات گسترده در خصوص پژوهش های مبتنی بر ثبت در جهان و بررسی الگوهای موفق و جمع آوری مستندات ارزشمند

·         برگزاری جلسات متعدد جهت تهیه گزارش بررسی پژوهش های مبتنی بر ثبت برای ارائه در کارگروه

·         برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی با حضور اساتید صاحب نام کشور در تاریخ 1393/03/10 و ارائه دستاوردهای بررسی پژوهش های مبتنی بر ثبت

·         ارسال فرم معرفی برنامه های ثبت در حال اجرا و یا دارای اولویت راه اندازی و همچنین معرفی صاحب نظران در حوزه ثبت بیماری ها در کشور به اعضای کارگروه ثبت در تاریخ 1393/05/12

·         درخواست بیش از 40 برنامه راه اندازی نظام ثبت در کشور و دریافت 29 پروپزال تکمیل شده

·         برگزاری جلسات متعدد جهت تدوین فرم پیشنهاد راه اندازی و ارتقاء نظام ثبت بیماری ها و دستورالعمل مربوطه

·         ایجاد ارتباط و مشاوره با اساتید برجسته جهان و استفاده از تجربیات آن ها برای اجراء هر چه بهتر برنامه

·         طراحی و تدوین وب سایت برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت به آدرس: registry.hbi.ir

·         برگزاری جلسات مشاوره ای و پشتیبانی با درخواست کنندگان راه اندازی برنامه ثبت

·         برگزاری جلسات با مسئولین برنامه های ثبت در حال اجرا جهت مستندسازی برنامه های ثبت موجود در کشور و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن ها

·         تدوین فرم پیشنهاد راه اندازی و ارتقاء ثبت و همچنین دستورالعمل تکمیل آن

·         بررسی و پاسخ به درخواست های راه اندازی برنامه ثبت از سراسر کشور و دریافت پروپزال های تکمیل شده تا پایان مرداد ماه سال 1393

·         پیگیری درخواست ها، ارائه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی به درخواست کنندگان و دست اندرکاران راه اندازی برنامه ثبت

·         ارائه مشاوره به مراکز و متخصصین درخواست کننده راه اندازی برنامه ثبت

·         برگزاری جلسات مشترک با معاونت درمان برای همکاری در ارتقاء برنامه های ثبت در نظام تحول سلامت کشور

·         تدوین فرم و انعقاد تفاهم نامه معاونت تحقیقات و فناوری و سایر مراکز ثبت