صفحه نخست >> فعالیت‏ها >> فعالیتهای داخلی >> اقدامات انجام شده
 • انجام تحقیقات گسترده در خصوص پژوهش های مبتنی بر ثبت در جهان و بررسی الگوهای موفق و جمع آوری مستندات ارزشمند
 • برگزاری جلسات متعدد جهت تهیه گزارش بررسی پژوهش های مبتنی بر ثبت برای ارائه در کارگروه
 • برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی با حضور اساتید صاحب نام کشور در تاریخ 93/03/10 و ارائه دستاوردهای بررسی پژوهش های مبتنی بر ثبت
 • ارسال فرم معرفی برنامه های ثبت در حال اجرا و یا دارای اولویت راه اندازی و همچنین معرفی صاحب نظران در حوزه ثبت بیماری ها در کشور به اعضای کارگروه ثبت در تاریخ 1393/05/12
 • درخواست بیش از 40 برنامه راه اندازی نظام ثبت در کشور و دریافت 29 پروپزال تکمیل شده
 • برگزاری جلسات متعدد جهت تدوین فرم پیشنهاد راه اندازی و ارتقاء نظام ثبت بیماری ها و دستورالعمل مربوطه
 • ایجاد ارتباط و مشاوره با اساتید برجسته جهان و استفاده از تجربیات آن ها برای اجراء هر چه بهتر برنامه
 • طراحی و تدوین وبسایت برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامتبه آدرس: registry.hbi.ir
 • برگزاری جلسات مشاوره ای و پشتیبانی با درخواست کنندگان راه اندازی برنامه ثبت
 • برگزاری جلسات با مسوولین برنامه های ثبت در حال اجرا جهت مستندسازی برنامه های ثبت موجود در کشور و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن ها
 • تدوین فرم پیشنهاد راه اندازی و ارتقاء ثبت و همچنین دستورالعمل تکمیل آن
 • بررسی و پاسخ به درخواست های راه اندازی برنامه ثبت از سراسر کشور و دریافت پروپزال های تکمیل شده تا پایان مرداد ماه سال 1393
 • پیگیری درخواست ها، ارائه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی به درخواست کنندگان و دست اندرکاران راه اندازی برنامه ثبت
 • ارائه مشاوره به مراکز و متخصصین درخواست کننده راه اندازی برنامه ثبت
 • برگزاری جلسات مشترک با معاونت درمان برای همکاری در ارتقاء برنامه های ثبت در نظام تحول سلامت کشور
 • تدوین فرم تفاهم نامه جهت انعقاد فی ما بین معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز ثبت