صفحه نخست >> فعالیت‏ها >> فعالیتهای داخلی >> اقدامات در دست اجرا
  • تدوین کتاب راهنمای جامع راه اندازی و ارتقاء نظام های ثبت بیماری
  • تهیه  Policy Brief در خصوص نظام ثبت بیماری ها و نقش آن در گسترش پژوهش در حوزه علوم پزشکی و بهداشت
  • برگزاری کارگاه تخصصی و فنی در حوزه راه اندازی و مدیریت نظام های ثبت بیماری و پیامدهای سلامت
  • دعوت از متخصصین و مشاورین بین المللی در حوزه ثبت بیماری ها
  • تکمیل فرآیند مصاحبه با مسوولین برنامه های ثبت در حال اجرا و تهیه گزارش از نظام های ثبت موجود در کشور
  • تدوین دستورالعمل ها و پروتکل های اجرائی برنامه های ثبت
  • نظارت بر برنامه های ثبت در حال اجرا در کشور
  • تهیه فرم رضایت آگاهانه از بیمار برای ثبت اطلاعات وی و استفاده از آن ها