صفحه نخست >> >> >> گزارشات


-  گزارش نشست دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 13-11 تیرماه 92 

نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 91

قطعنامه دهمین کنگره سراسری تحقیقات دانشجویی
قطعنامه یازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور 

قطعنامه دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه و چهارمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی در ایران    

قطعنامه سیزدهمین  کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور  دانشگاه علوم پزشکی بابل 18 الی 21 مهرماه 1391

 - گزارش برگزاری دوازدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی (ملی-بین المللی) در سال 1390

 - گزارش برگزاری سیزدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور 21-18 مهرماه 1391

 - نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 90

 - برگزاری چهاردهمین کنگره سالیانه ملی و پنجمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان مازندران سال 1392

 - برگزاری پانزدهمین  کنگره سالیانه ملی و پژوهشی دانشجویان شاهرود سال 1393

 - برگزاری شانزدهمین  کنگره سالیانه ملی و پژوهشی دانشجویان زنجان سال 1394

 - برگزاری هفدهمین  کنگره سالیانه ملی و پژوهشی دانشجویان کاشان سال 1395

 - برگزاری هیجدهمین  کنگره سالیانه ملی و پژوهشی دانشجویان قزوین سال 1396

 - برگزاری نوزدهمین  کنگره سالیانه ملی و پژوهشی دانشجویان همدان سال 1397

 - برگزاری بیستمین  کنگره سالیانه ملی و پژوهشی دانشجویان کرمانشاه سال 1398