صفحه نخست >> >> دفتر مدیریت >> قوانین و مقررات بالا دستی

قوانین و مقررات بالادستی شامل :

 

1 -  سند چشم انداز 1404

2 - سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای قانون و برنامه پنجم توسعه

3 - قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

4 - نقشه جامع علمی سلامت کشور

5 - سیاستها و اولیت های ابلاغی شورای عتف

6 - سیاستها و اولویتها و مصوبات ابلاغی شورای فن آوری سلامت