صفحه نخست >> اداره / گروه های دفتر >> اداره پشتیبانی و پایش فنآوری >> قوانین و مقررات

قوانین و مقررات عمومی شامل :

 

1 - قانون تجارت

2- آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی

3 - قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات و آیین نامه اجرایی مربوطه

4 - آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان