صفحه نخست >> اداره پشتیبانی و پایش فنآوری >> صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فنآوری >> سایر مؤسسات و نهاد های مالی حامی فنآوری

سایر موسسات و نهادهای مالی حامی فن آوری

1 - صندوق توسعه ملی

2 - صندوق نواوری و شکوفایی 

3 - صندوق حمایت از پژوهشگران