صفحه نخست >> اداره پشتیبانی و پایش فنآوری >> صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فنآوری >> فرآیند بهره مندی در صندوق ها و نهادهای مالی حامی فنآوری

صندوق های غیردولتی پژوهش و فن آوری سلامت

مراجعه مستقیم

حضوری با مراجعه به صندوق

مجازی از طریق سامانه صندوق

مراجعه غیر مستقیم

از طریق معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی- دفتر توسعه فناوری سلامت

از طریق دانشگاه های علوم پزشکی کشور معاونت تحقیقات و فناوری- مراکز رشد فناوری 

سایر صندوق ها

مراجعه مستقیم

حضوری با مراجعه به صندوق

مجازی از طریق سامانه صندوق