صفحه نخست >> اداره / گروه های دفتر >> اداره پشتیبانی و پایش فنآوری >> عناوین و روشهای پایش
روش پایش

  • 1 - پایش میدانی ( بازدید از دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه  )
  • 2 - پایش حضوری از طریق تشکیل جلسات در دفتر توسعه فنآوری سلامت
  • 3 - پایش مکتوب و درخواست ارسال گزارش عملکرد