صفحه نخست >> >> آشنایی با مرکز توسعه و هماهنگی >> اهم فعالیتهای مرکز

اهم فعالیتهای مرکز توسعه ،هماهنگی وارزیابی تحقیقات

تاسیس و توسعه شبکه‌های تحقیقاتی

توانمندسازی محققین ، مدیران   وکارشناسان بخش پژوهش علوم پزشکی کشور

بسط فرهنگ پژوهش

توسعه وارتقاء کمی وکیفی تحقیقات نظام سلامت

توسعه تحقیقات بالینی

حمایت از افزایش کمی مشارکت محققین علوم پزشکی کشور در سایت‌های معتبر جهانی

توسعه کمی وکیفی  وحمایت ازتحقیقات دانشجوئی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

توسعه کمی وکیفی تحصیلات تکمیلی از طریق برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهش محور وپسا دکترادر دانشگاه ها، موسسات وسازمانهای علوم پزشکی کشور
   پایش و ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی مصوب و حمایت از آنها براساس نتایج حاصله

 توسعه کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی
 توسعه همکاری‌های بین‌المللی به خصوص گروه محققین ایرانی خارج از کشور وهمچنین کشورهای منطقه

بررسی ابداعات واختراعات به منظور بهرمندی متقاضیان از تسهیلات مندرج در آئین نامه های بنیاد ملی نخبگان، استعداد های در خشان ، ارتقاء هیئت علمی وسایر موارد