صفحه نخست >> شبکه های تحقیقاتی >> دستورالعمل >> اساسنامه

 

 بسمه تعالی

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
  معاونت تحقیقات و فناوری 
  مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
  اساسنامه شبکه های تحقیقات علوم پزشکی

 

ماده1- تعریف شبکه:

 شبکه های تحقیقات علوم پزشکی در راستای توسعه مبتنی بر دانایی و به استناد بند ج ماده46 برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم پزشکی و علوم مرتبط با آن به منظورسیاستگذاری، حل مشکلات مهم بهداشتی درمانی، با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول و یا توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی با مشارکت کلیه ذینفعان با تصویب شورای گسترش ایجاد می شود.

 شبکه های تحقیقاتی، مجموعهای مجازی از واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی، انجمنهای علمی، قطبهای علمی کشور و افراد حقیقی می باشند که با توجه به هم راستا بودن مأموریت خود در یک مجموعه گرد هم می آیند.

 

ماده2- رسالت (مأموریت)

   ساماندهی و هدفمند کردن ،توانمند سازی و همکاری سازمان یافته در بین واحدهای همراستا در ماموریت اعم از دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی و افراد حقیقی در حوزه علوم پزشکی برای انجام ماموریت ویژه در راستای نیازهای نظام سلامت به منظور سیاستگذاری، تولید علم و توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی، پاسخگویی به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول، در جهت ارتقاء سلامت جامعه

 

 

 

 

 

ماده3- اهداف

           هدف کلی

             توسعه تحقیقات هدفمند در نظام جامع سلامت برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز

اهداف اختصاصی

 

3-1-  حل موضوع یا مشکل در نظام سلامت

 

3-2-  تعیین اولویت های تحقیقاتی ملی و کلان در راستای ماموریت شبکه

 

3-3-  هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات بین واحدهای تحقیقاتی به منظور جلوگیری از موازی    کاری و هزینه های اضافی

 

3-3-  ایجاد و تقویت روحیه کارگروهی در بین محققین و ذینفعان

 

3-4- ایجاد همکاری بین المللی با شبکه های تحقیقاتی جهانی همگرا به ویژه کشور های اسلامی

 

3-5- ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات با توجه به استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منابع، امکانات، تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو

 

3-6- افزایش توان علمی و هم افزایی از طریق ماموریت گرا شدن اعضا از طریق شبکه

 

3-7- تقویت ارتباط با صنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

وظایف شبکه

 

·     تلاش در جهت عضو گیری فعال و اندیشیدن تمهیداتی جهت مشارکت تمامی ذینفعان اعم از حقوقی و حقیقی

·    رصد علمی وضع موجود بر اساس نقشه جامع علمی کشور و تعیین فاصله علمی ایران از وضع مطلوب

براساس سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور  و پیش بینی راهکار رفع آ ن با پیش بینی شاخصهای لازم در جهت اندازه گیری رفع مشکل (حداقل یک مورد در یک بازه زمانی 5 ساله )

·     تعیین ماموریت هر مرکز تحقیقاتی عضو با مشارکت خود آنها

·     پیش بینی اختصاص بودجه به هر مرکز با توجه به ماموریت مربوطه و عملکرد آن

·    هدایت و نظارت بر انجام مهمترین تحقیقات بر اساس لیست اولویتهای تحقیقاتی که شبکه استخراج نموده      است

·     تعیین اولویتهای تحقیقاتی در حیطه مورد فعالیت به عنوان راهنمای محققین و دانشجویان

·    اقدام جهت برقراری سیستم فناوری اطلاعات قوی به منظور ارتباط اعضا و بهره برداری آنان از اطلاعات،

    برگزاری انتخابات، ایجاد و توسعه بانک های اطلاعات اعضاء، تجهیزات پزشکی ، طرح ها،

     مقالات، کتب، مجلات و...

·     کمک و همکاری در تهیه دستورالعمل های استاندارد پیشگیری، تشخیص و درمان در حیطه تخصص مربوطه

·     تدوین آیین نامه های داخلی در راستای پیشبرد اهداف

·     تمهیداتی جهت جذب بودجه از فرصتهای موجود

·     جلب همکاریهای درون بخشی و برون بخشی

·     پیش بینی استراتژیهای خاص در خصوص کمک صنعت به شبکه ها

·     همگرا نمودن کلیه امکانات، تجهیزات ، نیروی انسانی در جهت تحقق ماموریت شبکه

 

 

ماده 4- ارکان

4-1- هیأت مؤسس  

4-2- مجمع عمومی

4-3- شورای راهبردی

4-4- رئیس

4-5- شورای پژوهشی- آموزشی

4-6- دبیرخانه

 

4-1 – هیأ ت مؤسس

    هیات موسس متشکل از 5-7 نماینده واحدهای همراستا در ماموریت، 1 تا 2 نفر نماینده از معاونتهای ذیربط وزارت بهداشت و افراد ذیصلاح حقوقی متقاضی ایجاد شبکه می باشند که توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تائید می شوند.

 

4-1-1- وظایف هیأت مؤسس

4-1-1-1-  پیشنهاد اساسنامه بر اساس اساسنامه الگو

4-1-1-2-  عضوگیری از بین واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب نهادهای ذیصلاح و افراد حقیقی

4-1-1-3 -  برگزاری اولین نشست مجمع عمومی حداکثر سه ماه پس از کسب موافقت اولیه از معاونت تحقیقات و فن آوری

تبصره1: هیئت موسس پس از اولین نشست مجمع عمومی و انتخاب شورای راهبردی منحل خواهد شد.

تبصره2: شبکه ها در عضو گیری اولیه می توانند از دانشگاه ها، واحدهای تحقیقاتی، سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی و انجمنهای علمی که دارای مجوز رسمی فعالیت در حیطه تحقیقات از منابع رسمی و قانونی و یا کلیه اشخاص حقیقی که مورد تائید معاونت تحقیقات و فناوری هستند، استفاده نمایند.

 

 

 

 

 

4-2 - مجمع عمومی

 4-2-1- نمایندگان حداقل 11 واحد و موسسه عضو که حداقل  دو سوم آنها بایستی از اعضای حقوقی بوده ، می باشند که جلسا ت آن حداقل سالی یک بار با حضور معاون تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل و رسمیت می یابد.

      4-2-2-اداره شبکه ها باید به صورت دموکراسی و ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و بحث های علمی و پرهیز از تبدیل شبکه ها به ساختاری سازمانی و بوروکراتیک باشد.

4-2-3- فراهم نمودن امکان استفاده از توان تمامی اعضای هیات علمی، اعضای بورد و هیات های ممتحنه، انجمن های علمی و کمیته های مشورتی کشوری و همه ذیفعان مربوطه، در این راستا بایستی طوری برنامه ریزی کرد که رغبت به عضویت درشبکه بسیار بالا و رو به فزونی باشد.

4-2-1- وظایف مجمع عمومی

4-2-1-1-  انتخاب اعضای شورای راهبردی

4-2-1-2-  دریافت پیشنهادات، تصویب برنامه های راهبردی و آیین نامه های داخلی و تغییرات مربوط به آنها

4-2-1-3-  استماع گزارش عملکرد شبکه و تصویب برنامه های سال آینده

4-2-1-4- تدوین و تصویب سیاست های کلان شبکه با توجه به رسالت آن

 

4-3 - شورای راهبردی

   متشکل ازنماینده حداقل 5 مرکز و حداکثر 15 نماینده ( مشروط بر اینکه 3/2 افراد نماینده واحدهای حقوقی باشند)که توسط مجمع عمومی معرفی و به مدت 2 سال و با حکم معاون تحقیقات و فناوری منصوب می شوند و نماینده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به عنوان رابط و بدون حق رای شرکت خواهدکرد.

تبصره1 :در مواردی که تعداد اعضای پیوسته شبکه بیش از 15 نفر باشد می توان مؤسسات همگون را به صورت خوشه در نظر گرفت به طوریکه پس از انتخاب یک یا چند نماینده از هر خوشه تعداد اعضای آن  از 15 نفر بیشتر نباشد.

 

 

4-3-1- وظایف شورای راهبردی

4-3-1-1-  تهیه و تدوین برنامه راهبردی

4-3-1-2 - تعیین اولویتهای تحقیقاتی در راستای ماموریت اصلی شبکه

4-3-1-3 - تعیین زیر ساخت های لازم جهت پیشبرد اهداف شبکه

4-3-1-4 - تدوین سیاست های تأمین و جذب منابع مالی و اداری(داخلی و خارجی) در راستای خود اتکایی

4-3-1-5- نظارت بر تکمیل وبه روز کردن ورود اطلاعات به بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز شبکه

4-3-1-5 - انتخاب و پیشنهاد رئیس شبکه

4-3-1-6- نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به رئیس شبکه

4-3-1-7 - تدوین آیین نامه های داخلی

4-3-1-8 - انتخاب اعضای شورای پژوهشی - آموزشی

 

4-4 - رئیس شبکه

    بالاترین مقام اجرایی شبکه بوده که به مدت 2 سال با پیشنهاد شورای راهبردی و تائیدمعاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، توسط مقام عالی وزارت منصوب و انتخاب مجدد وی بلامانع است. رئیس شبکه، رئیس شورای راهبردی و مسؤول اجرای مصوبات مجمع عمومی می باشد.

 

4-4-1- وظایف رئیس شبکه

 4-4-1-1 -  مدیریت و نظارت برانجام کلیه امور شبکه طبق مفاد اساسنامه و مصوبات شورای راهبردی

4-4-1-2 -  تهیه و تنظیم گزارش عملکرد علمی ، اجرایی و مالی سالیانه و ارائه به شورای راهبردی، مجمع عمومی و معاونت تحقیقات و فناوری

4-4-1-3 - ارائه گزارش عملکرد شبکه به معاونت تحقیقات و فناوری و مقام عالی وزارت

4-4-1-4 -  برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت جذب منابع از محل انجام طرح های تحقیقاتی کلان، کمک ها، هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب آئین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات

4-4-1-5 -  عقد قرارداد به نمایندگی از طرف شبکه با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مراکز و موسسات

4-4-1-6 -  انتصاب دبیر شبکه وتعیین محل دبیرخانه

 

 

 

 

4-5- شورای پژوهشی- آموزشی

   متشکل از حداقل 5 نفر از اعضای شبکه بوده که به پیشنهاد شورای راهبردی و حکم رئیس شبکه به مدت 2 سال منصوب می شوند.

 

4-5-1- وظایف شورای پژوهشی آموزشی

4-5-1-1 –  بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی، دوره ها و کارگاههای آموزشی و سایر فعالیتهای مرتبط بر اساس اولویت ها

4-5-1-2 -   نظارت و ارزیابی طرحهای مصوب از طریق انتخاب ناظر

 

ماده 5 - محل دبیرخانه شبکه

  دبیرخانه هرشبکه با نظر رئیس شبکه ، ترجیحا در محل استقرار رئیس و یا در یکی از واحدهای عضو شکل می گیرد و مسؤل پیگیری کلیه امور اجرایی شبکه می باشد.

 

ماده 6- نظارت و ارزشیابی

6-1 -  ارزشیابی شبکه های تحقیقاتی  به صورت سالانه و بر اساس دستورالعمل معاونت تحقیقات و فناوری  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد.

6-2 -  عملکرد شبکه ها هر ساله مورد ارزیابی قرار گرفته وچنانچه شبکه ای در طی 2 سال متوالی از روند رو به رشد مورد انتظار برخوردار نباشد ، ابتدا حمایت مالی قطع و در گام بعدی نسبت به انحلال شبکه اقدام می شود.

6-3-   به منظور ارج نهادن به فعالیت شبکه هایی که از امتیاز بالاتری  برخوردارند بعد از ارزشیابی به نحو مقتضی مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

ماده 7 : منابع مالی شبکه

7-1 – منابع مالی شبکه می تواند از بودجه واحدها و سازمانهای عضو شبکه ،اعتبارات تخصیصی معاونت تحقیقات و فناوری ، کمک و هدایای اشخاص حقیقی وحقوقی ، درآمدهای حاصله از خدمات شبکه طبق ضوابط قانونی و جذب گرانتهای داخلی و خارجی تامین گردد.

 

   این دستورالعمل در 7 ماده و3 تبصره در دویست و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورخ 4/8/1389 به تصویب رسید.