صفحه نخست >> >> >> دفاع و تصویب بودجه

در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در دولت و مجلس در صورت نیاز

اخذ تخصیص و توزیع اعتبار