صفحه نخست >> آموزش >> کارگاه‏های آموزشی >> اسلایدهای کارگاه ثبت بیماری ها

روز اول : سه​ شنبه 5 اسفند 1393

ردیف

محورهای اصلی

موضوعات

ارائه‏ دهنده

دانلود

1

تلاوت قرآن کریم

 

 

 

2

افتتاحیه و خیرمقدم

 

دکتر رضا ملک ‏زاده

-----

3

مقدمه و کلیات

 • کلیات ثبت بیماری‏ ها و جایگاه آن درتوسعه پژوهش
 • معرفی برنامه ملی ثبت بیماری‏ ها و پیامدهای سلامت و معرفی کارگاه

دکتر کاظم زنده‏ دل

آقای علی رافعی

-----

-----

4

طراحی برنامه ثبت

 • تعیین اهداف، ساختار مدیریت، ذینفعان و امکان‏ سنجی
 • تعیین منابع داده ‏ها، اقلام اطلاعاتی
 • ارتباط میان ثبت بیماری‏ ها و پروند‏ه ‏های الکترونیک سلامت (EHR)

دکتر کاظم زنده ‏دل

دکتر ناهید رمضان قربانی

خانم زهرالسادات آزادمنجیر

-----

-----

-----

5

استقرار و اجراء برنامه ثبت

 • نحوه بیمارگیری و پیگیری آن‏ها
 • جمع​ آوری اطلاعات و تضمین کیفیت آن
 • تحلیل و تفسیر اطلاعات و تهیه گزارشات ثبت

دکتر عباس شیخ‏ طاهری

-----

6

پرونده الکترونیک سلامت (سپاس)

 • معرفی سپاس،  اصول و الزامات سپاس

خانم مریم جعفرپور

-----

7

معرفی ثبت بیماری‏ ها در خارج از کشور

 • تجربه ثبت بیماری‏ها در کشور سوئد

دکتر امید بیکی

-----

8

معرفی برنامه‌های ثبت در کشور (1)

 • برنامه ثبت ناهنجاری‏ های مادرزادی تبریز
 • برنامه ملی ثبت ضایعات نخاعی
 • برنامه ملی نقص ایمنی اولیه

دکتر سعید دستگیری

دکتر وفا رحیمی موقر

دکتر اصغر آقامحمدی

-----

-----

-----

روز دوم : چهارشنبه 6 اسفند 1393

1

ارزیابی کیفیت برنامه ثبت

 • تعریف شاخص ‏های کیفیت و روش ‏های اندازه ‏گیری آن‏ها در ثبت
 • نتایج ارزیابی ثبت سرطان شهر تهران

دکتر کاظم زنده ‏دل

خانم دکتر صدیقی

-----

-----

2

پژوهش‏های مبتنی بر اطلاعات ثبت

 • روش ‏های استفاده از داده ‏های ثبت برای انجام پژوهش ‏های اپیدمیولوژیک و بالینی
 • تجمیع داده ‏ها (Data Linkage): تکنیک‏ ها و ملاحظات قانونی

آقای علی رافعی

-----

3

اصول اخلاقی، حاکمیت داده‏ ها و محرمانگی

 • محرمانگی اطلاعات و حاکمیت داده‏ها، پروتکل انتشار داده ‏ها
 • رضایت‌ آگاهانه و نقش کمیته‌های اخلاق در برنامه‏ های ثبت
 • زیرساخت‏ های تأمین امنیت اطلاعات و داده ‏های ثبت و پرونده الکترونیک سلامت

دکتر آذین نحوی ‏جو

دکتر احسان شمسی

مهندس راستی


-----

-----

4

برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی

 • معرفی برنامه و گزارش اقدامات صورت گرفته
 • معرفی دستورالعمل برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی
 • زیرساخت فناوری اطلاعات در ثبت سرطان

دکتر آذین نحوی ‏جو

مهندس گل ماهی

-----

-----

5

معرفی برنامه‌های ثبت در کشور (2)

 • برنامه ملی ثبت بیماران مولتیپل اسکلروسیز (MS)
 • برنامه ملی ثبت بیماران هموفیلی و ثبت پیوند مغز استخوان

دکتر شهرام نوروزی

دکتر حنطوش‏زاده

-----

-----

6

ادامه معرفی برنامه‌های ثبت در کشور (2)

 • برنامه ثبت بیماری‏های قلبی و عروقی اصفهان
 • معرفی برنامه ملی ثبت مرگ
 • ثبت مرگ در استان تهران: گزارش اقدامات
 • ثبت سرطان بیمارستانی در انستیتو کانسر ایران

دکتر نضال صرافزادگان

خانم آقامحمدی

دکتر آرش رشیدیان

دکتر محمدرضا روح‏ اللهی

-----

-----

-----

-----