صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی در فناوری >> نوآوری و فنآوری ( 101 )

نوآوری و فناوری

اهداف برنامه :

آشنایی با مفهوم نوآوری و تمایز آن نسبت به مفاهیم مشابه و مرتبط ( همچون خلاقیت (

آشنایی با مفهوم فنآوری و فنآوری های نوین
طبقه بندی انواع و سطوح نوآوری
طبقه بندی انواع فنآوری و بررسی چرخه عمر فنآوری
درک مفهوم نوآوری فنآورانه و شرایط پیاده سازی آن

 لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی