صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی در فناوری >> آشنایی با زنجیره ارزشیابی ( 105 )

آشنایی با زنجیره ارزشیابی

اهداف برنامه :

آشنایی با مفاهیم زنجیره ارزش و زنجیره تامین

درک تفاوت بین زنجیره ارزش، زنجیره تامین و مدیریت هر یک از آن ها

شناخت الگوی زنجیره ارزش پورتر و نحوه تدوین آن

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش کسب و کار
بررسی جایگاه فنآوری در زنجیره ارزش

 لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی