1396/9/18
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برلزوم ایجاد تسهیلات برا ...
1396/9/14
در روز یکشنبه 1396/09/12 جلسه کمیته تجهیزات پزشکی در سالن همایش های دفتر توسعه سلامت برگزار گردید
1396/9/14
در روز سه شنبه به تاریخ 1396/09/14 اولین جلسه کمیته شورای سیاستگذاری کمیته ثبت اختراعات و مالکیت مع ...
1396/9/12
در روز یکشنبه 1396/09/12 جلسه کمیته آرایشی بهداشتی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت بر ...