1397/10/25
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: با تشکیل تیم های تحقیقاتی در کشور، می توان آینده درخشانی ر ...
1397/10/24
برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در بخش های مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند.
1397/10/24
معاون علمی و فناوری رییس جمهور از جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی به عنوان یکی از مهمترین جشنواره ...
1397/10/24
معاون اول رییس جمهور با اشاره به دستاورد‌های عرصه پژوهش و تحقیقات در حوزه‌های مختلف، گفت: دستاورد‌ه ...
1397/10/24
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران از پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از حلقه‌های م ...
1397/10/24
برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در بخش های مختلف در مراسمی با حضور معاون ...