1396/2/3
روز یکشنبه به تاریخ 1396/02/03 جلسه تدوین نقشه راه فنآوری سلامت توسط اعضای محترم کمیته راهبری برگزا ...
1396/2/3
در روز یکشنیه به تاریخ 1396/02/03 جلسه کمیته ازمایشگاهی در محل همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار ...
1396/2/2
چالش نوآوری ( توسعه روش های تشخیص آنی پزشکی مبتنی بر نانو حسگرهای زیستی )
1396/1/27
اولین جلسه کمیته تجهیزات پزشکی در سال جدید روز یکشنبه به تاریخ 1396/01/27 در محل سالن همایش دفتر تو ...
1395/12/23
آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و مرکز کوهورت دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح شد
1395/12/21
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری در سفر یکروزه به بابل در همایش سرطان مری گفت:استفاده از چا ...
1395/12/21
اعطای عنوان شهروند افتخاری گنبد به معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛ افتخار می کنم که به جای کشو ...
1395/12/18
کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی دو کشور برگزار شد.
فراخوان ها، همایش ها