1396/5/31
در مهرماه سال 1396 فستیوال بازاردارایی فکری در حوزه ایده ها، نوآوری ها و اختراعات صنعت تجهیزات ورزش ...
1396/5/29
با حضور معاون تحقیقات و فناوری دومین مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی به میزبانی دانشگا ...
1396/5/29
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در سال های اخیر ایران در زمینه علوم پ ...
1396/5/21
گردهمایی شرکت های دانش بنیان صادراتی حوزه سلامت با حضور 85 شرکت دانش بنیان 19 مرداد ماده 96 در جزیر ...
1396/5/15
روز پنجشنبه به تاریخ 1396/05/12 با حضور دکتر ملک زاده و دکتر وطن پور اتاق تمیز تولید و پرورش موشهای ...
1396/5/15
روز پنجشنبه به تاریخ 1396/05/12 نشست معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اساتید و اعضای هیئت علم ...
1396/5/15
روز پنجشنبه به تاریخ 1396/05/12 بخش آموزشی پژوهشی مرکز پزشکی توحید سنندج با حضور دکتر ملک زاده افتت ...