1395/6/24
معاون تحقیقات و فناوری در دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد گفت: تریاک عاملی سرطان زا و بیماری زاس ...
1395/6/24
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدی ...
1395/6/24
بازدید از حوزه دانشگاه علوم پزشکی همدان در روز دوشنبه به تاریخ 1395/06/15 با حضور دکتر وطن پور مدیر ...
1395/6/23
این نشست در تاریخ 1395/06/20 در محل دفتر صندوق پژوهش و فنآوری ثامن برگزار گردید
1395/6/13
این همایش کشوری با همکاری کمیته‌ی ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت ب ...
1395/6/10
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی کشور در همایش کشوری توانمندسازی کمیته‌های اخلاق در پژو ...
1395/6/9
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی کشور گفت: دولت یازدهم با اجرای برنامه تحول نظام سلامت ...
1395/5/18
دکتر فکور بر لزوم نگاهی فرهنگی به تحقیق تاکید کرد و افزود: باید به تحقیق نگاهی جامعه ساز داشته باشی ...