1396/7/30
مرکز مطالعاتی کوهورت شنوایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با حضور دکتر ملک زاده معاون تحقیقات ...
1396/7/29
در روز شنبه به تاریخ 1396/07/29 جلسه بروز رسانی لیست محصولات دانش بنیان حوزه سلامت در محل سالن همای ...
1396/7/26
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری کنگره سرطان از سوی جهاد دانشگاهی بر حمایت و ...
1396/7/26
جشنواره منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش خاوران و جشنواره ملی فناوری های سلامت در کرمان در روزهای ...
1396/7/26
در روز چهارشنبه به تاریخ 1397/07/26 جلسه شورای عالی برنامه ریزی و سیاستگزاری تحقیقات و فنآوری برگزا ...
1396/7/26
دکتر رضا ملک زاده ­معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنده نشان افتخار آژانس ...
1396/7/25
مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات کارگاه آموزشی- اجرایی ارزشیابی پژوهشکده های علوم پزشکی کشور را برگزار ...
1396/7/24
روز یکشنبه به تاریخ 1396/07/23 با حضور کارشناسان دانشگاه های علوم پزشک کشور برگزار گردید
1396/7/24
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: رتبه ایران از نظر پی ...