1398/6/27
در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/06/27 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هم ...
1398/6/26
در روز سه شنبه به تاریخ 1398/06/26 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هما ...
1398/6/16
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/11 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/6/16
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/10 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/6/6
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در سال ۲۰۱۸ هم به ل ...
1398/6/4
معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت همزمان با فرارسیدن هفته دولت اهم فعالیت ها و دستاوردهای این م ...
1398/6/3
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/03 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/6/2
آیین نکوداشت دکتر «رضا ملک زاده» معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، پنجشنبه 31 مرداد، با حضور مسئ ...
1398/6/2
دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در آئین نکوداشت خود، ب ...