1398/10/17
اولین جلسه کمیته فنی مالکیت فکری در روز سه شنبه مورخ 10/10/1398 با حضور مدرسان و صاحبنظران این حوزه ...
1398/10/8
برگزیدگان بیست وپنجمین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی معرفی شدند.