1398/7/20
نهمین همایش ملی رؤسا و کارشناسان ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 17 و 18 مهرماه 1398 به ...
1398/7/14
دبیر کمیته کتابخانه¬های پزشکی،«بازنگری و تبیین حرفه و رشته کتابداری اطلاع¬رسانی پزشکی در وزارت بهدا ...
1398/7/6
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در سال ۲۰۱۸ هم به ل ...
1398/6/27
در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/06/27 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هم ...
1398/6/26
در روز سه شنبه به تاریخ 1398/06/26 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هما ...
1398/6/16
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/11 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/6/16
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/10 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...