1398/5/27
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/05/27 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/5/22
در روز سه شنبه به تاریخ 98/5/22 چهارمین جلسه کمیته سموم در سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزا ...
1398/5/22
در روز سه شنبه به تاریخ 1398/05/15 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هما ...
1398/5/20
در روز یکشنبه تاریخ 1398/05/20 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همایش ه ...
1398/5/14
در روز دوشنبه به تاریخ 1398/05/14 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/5/13
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت در راستای اولویتهای پژوهشی ۵ ساله خود تا سال ۱۴۰۴ و در پا ...
1398/5/13
در روز یکشنبه به تاریخ 1398/05/13 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن همای ...
1398/5/9
در روز سه شنبه به تاریخ 08/05/1398 جلسه ارزیابی مستندات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل سالن هما ...