صفحه نخست >> آموزش >> مدیریت پروژه >> مدیریت ریسک پروژه ( 211 )

مدیریت ریسک پروژه( 211 )


اهداف برنامه:

مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک
 
آشنایی با ریسک منفی و مثبت پروژه
 
آشنایی بافرایند های شش گانه مدیریت پروژه
 
آشنایی بابرنامه مدیریت ریسک
 
آشنایی باشناسایی ریسک ها
 
آشنایی باتجزیه و تحلیل کیفی ریسک ها
 
آشنایی باتجزیه و تحلیل کمی ریسک ها
 
آشنایی بابرنامه واکنش به ریسک ها
 
آشنایی باپایش و کنترل ریسک ها

 

لینک های مربوطه :

 

صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی