صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه >> برنامه ریزی توسعه فردی ( 304 )

 

آشنایی با برنامه ریزی توسعه فردی ( 304 )

اهداف برنامه :

آشنایی با اهمییت برنامه ریزی در زندگی فردی
آشنایی با اهییت برنامه ریزی توسعه فردی در ورود به دنیای کارآفرینی
آشنایی با مفهوم خود آگاهی
آشنایی با نحوه تهیه تصویر از هود بر اساس خود آگاهی

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل PDF