صفحه نخست >> >> کمیته‌های اخلاق تابعه >> تاریخچه

تاریخچه‌ی کمیته‌ی منطقه‌ای

  آئین نامه کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی درسال 1378 و با بهره‌گیری از بیانیه‌ها و دستورالعمل‌های بین المللی و تطبیق آن با شرع مقدس اسلام، تهیه و به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال گردید. سپس با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ این آئین‌نامه و در جهت بهبود کارایی و تعمیم نظارت‌های اخلاقی بر پژوهش‌های انسانی در مراکز تحقیقات پزشکی که دارای ردیف مستقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند، آئین نامه‌ی کمیته‌های منطقه‌ای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی مجددا بازنگری شده و در تاریخ 29/10/83 جهت اجرا به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ابلاغ گردید. هم اکنون کمیته‌های منطقه ای اخلاق در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و در برخی مراکز و موسسات تحقیقاتی، تشکیل شده و بر اساس آئین نامه و هماهنگ با کمیته کشوری اخلاق فعالیت دارند.