صفحه نخست >> اداره / گروه های دفتر >> گروه فنآوری های تخصصی >> کمیته های تخصصی

لیست کمیته های تخصصی

 

این گروه شامل 12 کمیته به شرح زیر می باشد:

کاربرگ / خلاصه طرح

اولویت ها

نام کمیته

ردیف

کاربرگ طرح های دارویی

اولویت های دارویی

کمیته فناوری های دارویی

1

کاربرگ تجهیزات پزشکی

اولویت ها ی تجهیزات پزشکی

کمیته فناوری های تجهیزات پزشکی 

2

کاربرگ آی تی و رباتیک پزشکی

متعاقباً اعلام می گردد
کمیته فنآوری اطلاعات و تله مدیسین
3
کاربرگ امکان سنجی سلول درمانی

اولویت های سلول درمانی

کمیته سلول درمانی و پزشکی ترمیمی

4

کاربرگ گیاهان دارویی و طب سنتی

اولویت های گیاهان دارویی وطب سنتی

کمیته گیاهان دارویی  - طب سنتی

5

کاربرگ تجهیزات توانبخشی

لیست محورهای مورد حمایت کمیته توان بخشی

کمیته توان بخشی 

6

کاربرگ طرح های واکسن

اولویت های واکسن

کمیته واکسن وفراورده های بیولوژیک

7

IVD کاربرگ آزمایشگاهی

اولویتهای آزمایشگاهی

کمیته فناوری های آزمایشگاهی (IVD)  

8

کاربرگ تجهیزات پزشکی را تکمیل بفرمائیداولویت های دندان پزشکی

کمیته دندان پزشکی

9

کاربرگ طرح های آرایشی بهداشتی

اولویت های مواد آرایشی بهداشتی

کمیته مواد آرایشی و بهداشتی

10

تا اطلاع ثانوی از کاربرگ طرح های دارویی استفاده شود

متعاقباً اعلام می گردد

کمیته غذا

11

کاربرگ امکان سنجی سموم، حلال ها و مواد شیمیایی

اولویت های سموم، حلال ها و مواد شیمیایی


کمیته سموم حلال ها و مواد شیمیایی

12