صفحه نخست >> >> آشنایی با معاونت تحقیقات و فنآوری >> سیاست ها

سیاست‌های راهبردی معاونت در راستای توسعه تحقیقات و فنآوری علوم پزشکی

 

 1. ایجاد و توسعه شبکه های تحقیقاتی به ویژه در عرصه‌های علوم پایه پزشکی (تاکنون شبکه پزشکی مولکولی، بیوتکنولوژی پزشکی، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، دارویی، سلولهای بنیادی و علوم اعصاب و بهداشت و روان ایجاد شده است)
 2.   توانمند سازی محققین و مدیران بخش پژوهش علوم پزشکی کشور از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی روش تحقیق، اطلاع رسانی، مدیریت تحقیق، اخلاق در پژوهش، استفاده از نتایج تحقیق.
 3.   عمومی نمودن پژوهش از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی روش تحقیق برای مدیران بخش بهداشت و درمان جهت شناخت و حذف موانعی که مشارکت مدیران را در تحقیق محدود نموده است.
 4.   ارتباط با صنایع مرتبط با سلامت جامعه بویژه صنایع داروسازی و ساخت تجهیزات پزشکی از طریق ایجاد واحدهای رشد و توسعه (تاکنون 6 انکوباتور تشکیل شده است).
 5.   توسعه تحقیقات جامعه نگر از طریق ایجاد پایگاههای تحقیقات جمعیتی و ارزیابی نیازهای جامعه به منظور اصلاح مدیریت بهداشت و درمان و شیوه‌های زندگی مردم. (برابر مصوبه شورای گسترش نام پایگاه‌ها به مراکز تحقیقاتی توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت تغییر یافته است).
 6.   تقویت کمیته های تحقیقات دانشجویی.
 7.   بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات به منظور ایجاد انگیزه و محیط مشوق برای تحقیق (معاونین پژوهشی اگر پیشنهادی برای ارتقاء پژوهش دارند به معاونت ارسال کنند).
 8.   تقویت اطلاع رسانی علوم پزشکی برای همه ذی‌نفع‌ها از محققین تا جامعه.
 9.   ساماندهی داده های آماری که در ارتباط با فعالیتهای وزارت متبوع می‌باشد.
 10.   توسعه تحقیقات بالینی از طریق ایجاد پایگاه توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانهای آموزشی.
 11.   توسعه اخلاق در پژوهش بر مبنای روشهای علمی و با توجه به اصول اعتقادی.
 12.   توانمندسازی مدیران جهت تامین منابع مالی لازم و توزیع متناسب آن.
 13.   توانمندسازی مدیران برای تعیین اولویتهای تحقیقاتی در هر منطقه.
 14.   فراهم آوردن فرصتهای مناسب جهت انتشار، ارائه و بکارگیری نتایج تحقیقات.
 15.   افزایش مشارکت محققین علوم پزشکی کشور در سایت‌های معتبر جهانی به لحاظ تعداد مقالات منتشره.
 16.   پایش و ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی مصوب و حمایت از آنها براساس شاخصهای بدست آمده.
 17.   توسعه کمی و کیفی نشریات علوم پزشکی.
 18.   توسعه کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی.
 19.   حمایت از فنآوری‌های نو مانند بیوتکنولوژی ، نانوتکنولوژی و بیوانفورماتیک.
 20.   توسعه همکاریهای بین‌المللی به خصوص با محققین ایرانی خارج از کشور