صفحه نخست >> >> >> سئوالات متداول

سوالات متداول اداره پشتیبانی و پایش فناوری سلامت

 

1 - ملاک توزیع اعتبارات دفتر توسعه فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی چیست؟

الف- حمایت از ایجاد زیر ساخت در دانشگاه های متقاضی و فعال  از نظر فناوری

  • حمایت از ایجاد مراکز رشد فناوری در دانشگاه های متقاضی
  • حمایت از مراکز رشد فناوری ایجاد شده فعال
  • کمک و حمایت از طرح های فناورانه محصول محور با اولویت و تکمیل طرح های نیمه تمام
  • ماموریت های محوله دفتر توسعه فناوری بر اساس برنامه عملیات تدوین شده

 

2 - نحوه حمایت از ایجاد مراکز رشد فناوری در دانشگاه ها چگونه است؟

پس از بازدید گروه زیر ساخت از دانشگاه متقاضی ایجاد راه اندازی مرکز رشد فناوری و ارائه گزارش بازدید برابر پیشنهاد گروه فوق الذکر حمایت مالی لازم توسط دفتر توسعه فناوری سلامت بعمل خواهد آمد

 

3 - نحوه حمایت از مراکز رشد فناوری فعال چگونه است؟

الف- حمایت مالی از این مراکز به نسبت تعداد واحد فناور، شرکت های فناور و شرکت های دانش بنیان استقرار یافته در آنها   

ب- حمایت از طرح های فناورانه محصول محور مراکز رشد فناوری دانشگاه ها و معرفی به صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری وابسته جهت دریافت تسهیلات