صفحه نخست >> اداره / گروه های دفتر >> اداره پشتیبانی و پایش فنآوری >> اهداف و وظایف

اداره پشتیبانی و پایش انتقال فنآوری

اهداف:

پشتیبانی و پایش عملکرد فناوری سلامت در کشور


شرح وظایف:

1 -  پیشنهاد بودجه و اعتبارات سالیانه دفتر فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری مبتنی بر پیشنهادات گروههای تخصصی دفتر

2 – پیگیری اخذ تخصیص اعتبارات مصوب دفتر و جذب اعتبارات و منابع مالی از سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی در داخل و خارج از کشور

3 – جمع آوری و بررسی درخواست های مالی گروههای تخصصی دفتر مؤخوذه از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

4 – توزیع و ارسال اعتبارات تخصیصی به مراکز فن آوری بر اساس پیشنهادات گروههای تخصصی دفتر و پایش عملکرد بودجه مراکز رشد فناوری دانشگاه ها در سال گذشته

5 – پیگیری ارسال اعتبارات تخصیصی به مراکز فن آوری و اطمینان از وصول اعتبارات مذکور توسط مراکز مربوطه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

6 -  پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی مالی و بودجه و آشنایی با مقررات مربوطه در مراکز فناوری و ارائه مشاوره های مورد نیاز در خصوص نحوه اخذ و جذب اعتبارات فن آوری

7 – توانمند سازی صندوق های پژوهش و فن آوری وابسته به وزارت بهداشت از نظر تامین مالی و عملکردی

8 – معرفی صندوق ها به مراکز فناوری سلامت و راهنمایی در نحوه تعامل دو طرفه دانشگاه ها و مراکز رشد فناوری در رابطه با استفاده از منابع صندوق ها

9 - نظارت و پایش عملکرد مراکز فناوری ، صندوق ها و اخذ گزارش عملکرد جداگانه از هر کدام از آن ها