صفحه نخست >> منابع الکترونیک >> شورای سیاستگذاری >> اعضاء

اعضای شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی تامین منابع علمی

ردیف

نام اعضاء

سمت

1

دکتر رضا ملک زاده

رئیس شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی  تامین منابع علمی

2

دکتر پیام کبیری

دبیر شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی  تامین منابع علمی

3

دکتر شاهین آخوندزاده

عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی  تامین منابع علمی

4

دکتر مسعود یونسیان

عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی  تامین منابع علمی

5

دکتر علی اکبر فتوحی

عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی  تامین منابع علمی

6

دکتر افشین زرقی

عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی  تامین منابع علمی

7

دکتر سید علی جواد موسوی

عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی  تامین منابع علمی

8

دکتر آبتین حیدرزاده

عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی  تامین منابع علمی

9

دکتر حسن امامیان

عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی  تامین منابع علمی

10

عباس میرزایی

عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی  تامین منابع علمی

11

پروانه مدیرامانی

عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی  تامین منابع علمی