صفحه نخست >> >> صفحه نخست >> اهداف

اهداف گروه تامین منابع و اطلاع رسانی پزشکی :

·         همکاری در بررسی و تدوین خط مشی و سیاستهای کلی نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور

·         آینده پژوهی در حوزه کتابداری سلامت در سطح کشور در راستای تدوین چشم اندازهای قابل دستیابی

·         انجام مطالعات علمی در زمینه به‌کارگیری و توسعه روش‌های نوین اطلاع‌رسانی پزشکی و ارتقای آن

·         نظارت ، تعامل و هماهنگی با کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

·         تدوین شاخص‌های ارزشیابی و رتبه‌بندی محتوایی کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ارزشیابی آن‌ها

·         نظارت و ارزشیابی وب سایت های کتابخانه های دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور

·         تامین منابع الکترونیک و تسهیل دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

·         هماهنگی با دانشگاه‌ها و ناشران در راستای شرکت فعال در نمایشگاه‌های بین المللی کتاب تهران

·         تعامل و هماهنگی با ناشران و کارگزاران منابع اطلاعاتی

·         برنامه‌ریزی و نظارت بر تکمیل اطلاعات سامانه های مقالات ، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

·         ایجاد ارتباط با کتابداران ، نخبگان و صاحبنظران کتابداری و علم اطلاع رسانی و بهره گیری از نظرات آنها در جهت نیل به اهداف وزارت متبوع

·        هماهنگی و برگزاری جلسات، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی کشوری در راستای ارتقای سواد اطلاعاتی