صفحه نخست >> >> کمیته‌های اخلاق تابعه >> کمیته‌های اخلاق در پژوهش سازمانی

-         بیمارستان 22 بهمن و 15 خرداد_ گناباد

-         بیمارستان فارابی تهران

-         پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد- تهران

-         پژوهشکده سرطان پستان- جهاد دانشگاهی

-         پژوهشکده سلامت بابل

-         پژوهشگاه ابن سینا

-         پژوهشگاه رویان- جهاد دانشگاهی

-         پژوهشگاه غدد و متابولیسم- تهران

-         جهاد دانشگاهی مشهد

-         دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

-         دانشکده بهداشت یزد

-         دانشکده پزشکی شیراز

-      دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- تهران

-         دانشکده پزشکی- یزد

-         دانشکده پزشکی - ایران

-         دانشکده پزشکی- تهران

-         دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران 

-         دانشکده علوم پزشکی آبادان

-         دانشکده علوم پزشکی اسفراین

-         دانشکده علوم پزشکی ساوه

-         دانشکده علوم پزشکی گراش

-         دانشکده علوم پزشکی نیشابور

-         دانشکده پزشکی _ شهید بهشتی

-         دانشکده علوم پزشکی بهبهان 

-         دانشکده علوم پزشکی مراغه 

-         دانشکده علوم پزشکی لارستان

-         مرکز آموزشی درمانی افضلی پور-کرمان

-         مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی - تهران

-         مرکز تحقیقات علوم دارویی - تهران

-         مرکز تحقیقات ناباروری- یزد

-         مرکز تحقیقات هماتولوژی انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی - تهران

-      مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری- شهید بهشتی

-      مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع)- کرمانشاه

-      مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی مسیح دانشوری- شهیدبهشتی

-         معاونت تحقیقات و فناوری- دانشگاه علوم پزشکی تهران

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی 

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول 

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 

-        دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 

-    انستیتو تغذیه - شهیدبهشتی

-       پژوهشکده بیماریهای گوارش وکبد- شهیدبهشتی

-       پژوهشکده علوم دندانپزشکی- شهیدبهشتی 

-    پژوهشکده علوم غدد درون ریز _ و متابولیسم شهید بهشتی

-        موسسه ملی تحقیقات سلامت - تهران

-        دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب_ شهید بهشتی  

-        دانشکده پرستاری و مامایی و توانبخشی_تهران

-        دانشکده پزشکی _ کرمانشاه

-        دانشکده داروسازی- شهیدبهشتی

-        مرکز تحقیقات پوست- شهیدبهشتی

-        بیمارستان آموزشی و درمانی امام (ره) ساری- دانشگاه علوم پزشکی مازندران

-       معاونت تحقیقات و فناوری- شهید بهشتی

-       مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران

-       مرکز تحقیقات چشم _ شهید بهشتی

-       دانشکده پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و بهداشت کاشان

-       دانشکده پزشکی و دندانپزشکی کاشان 

-       بیمارستان شهید صدوقی یزد

-       مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران