صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی در فناوری >> آمادگی فنآورانه ( 106 )

آمادگی فنآورانه

اهداف برنامه :

درک مفهوم آمادگی فنآوری و سطوح آن
درک مفهوم آمادگی فنآورانه و اهمیت آن
شناخت تفاوت بین آمادگی فنآوری و آمادگی فنآورانه
آشنایی با مهم ترین کارکردهای آمادگی فنآورانه

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی