صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
گارگاه"آشنایی با فرآیند تکمیل و بررسی پرونده های ابداعات و اختراعات" ویژه کارشناسان رابط ابداعات و اختراعات در تاریخ 19/8/1398  برگزار گردید..
جلسه کمیسیون تاسیس واحدهای تحقیقاتی مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات در تاریخ 98/8/11 در دفتر معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید..
گارگاه"آشنایی با فرآیند تکمیل و بررسی پرونده های ابداعات و اختراعات" ویژه کارشناسان رابط ابداعات و اختراعات در تاریخهای 1398/7/24 و 1398/8/1 برگزار گردید..
در 13 مهرماه 1398 ، بازدیدی توسط دکتر زنده دل به همراه کارشناسان ثبت بیماری های وزارت بهداشت از ثبت ملی تروما واقع در بیمارستان سینا تهران انجام شد..