صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
اولین مقاله گزارش برنامه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت در مجله وزین فرهنگستان علوم پزشکی جهوری اسلامی ایران با عنوان ذیل منتشر شد..
روز دوشنبه 23 بهمن ماه 1396دکتر زنده دل و کارشناسان از برنامه ثبت پیوند اعضا بازدید به عمل آوردند..