صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
ارزشیابی مرکز بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان ششمین مرکز در برنامه ارزشیابی کیفی مورخ 1396/11/2 مورد بازدید و ارزشیابی قرار گرفت..