صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
ارزیابی مرکز سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/27 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر محققی ، جناب آقای دکتر علی مقدم ، جناب آقای دکتر فرزادفر و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد..
ارزیابی مرکز پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/14 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر فیروز ، جناب آقای دکتر هنجنی ، سرکار خانم دکتر منصوری و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد..
ارزیابی مرکز گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در تاریخ 1397/8/30 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر مرآت و جناب آقای دکتر واحدی و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد..
ارزیابی مرکز ریزفناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در تاریخ 1397/8/27 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر زرقی معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جناب آقای دکتر کبارفرد و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی انجام شد..
برنامه ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشوردر سال 1397 با ارزشیابی مرکز عوامل محیطی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مرکز میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیرازادامه یافت..