صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
برگزاری گردهمایی های علمی تلاشی در راستای اقناع روحیه جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات ، اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش و تبادل تجربیات جامعه علمی داخل و خارج از کشور است..
برگزاری گردهمایی های علمی تلاشی در راستای اقناع روحیه جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات، اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش و تبادل تجربیات جامعه علمی داخل و خارج از کشور است.
برگزاری گردهمایی های علمی تلاشی در راستای اقناع روحیه جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات ، اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش و تبادل تجربیات جامعه علمی داخل و خارج از کشور است..