صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
گروه امور پژوهش، شامل واحد کارگاه‌های توانمندسازی، اولویت های تحقیقاتی، شناسایی نیروهای نخبه و دکتری پژوهش محور، پسا دکترا وتشویق محققین ستادی می باشد..
برنامه‌ریزی و هماهنگی در زمینه ارایه خدمات پژوهشی در حیطه‌های توانمندسازی و ظرفیت‌سازی تحقیقات علوم پزشکی،......